Zbynda bleskove zaklada golovy break podel mantinelu.